Projektowanie mebli

Oferta studiów na kierunku PM skierowana jest do absolwentów szkół średnich w całym kraju, wykazujących predyspozycje do pracy projektanta.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa uzyskaną przez pryzmat kluczowych osiągnięć projektowych i technologicznych. Uzyskał wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali 1:1. Zna metody zarządzania procesami produkcji. Posiada wiedze dotyczącą tendencji projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę  projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa i meblarstwa potrafi przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki, konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego. Program kształcenia na studiach pierwszego stopnia umożliwia absolwentowi zdobycie wiedzy związanej zarówno z historią studiowanej dziedziny, jak i jej  najnowszymi osiągnięciami. Przedmioty: Historia sztuki użytkowej, Historia mebla, Filozofia, Socjologia, Etykieta i komunikacja społeczna, Polityka społeczna, pozwalają absolwentowi na swobodne i emocjonalne podejście do rozwiązywania zagadnień projektowych. Przedmioty: Pracownie techniczne, Ergonomia, Prawo autorskie, Etyka zawodu projektanta, ułatwiają podjęcie współpracy z przemysłem i samodzielną  działalność projektową. Natomiast przedmioty: Pracownia projektowa, Pracownia technik komputerowych, Pracownia modelowania i makiet, Rysunek projektowy, Rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności inżynierskich, swobodę wizualizacji, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiada gruntowne przygotowanie interdyscyplinarne, zaawansowaną wiedzę  w zakresie zagadnień stanowiących obszar meblarstwa i wyposażenia wnętrz w kontekście projektowym i użytkowym. Jest dobrze zorientowany w najnowszych technologiach oraz metodach projektowania i walidacji produktów, a także metodach projektowania systemów przemysłowych. Zna metody zarządzania projektem. Umie wykorzystać nabytą wiedzę w przemyśle meblarskim. Zna obszary nauki i techniki niezbędne do realizacji koncepcji projektowych. Rozumie wzajemne zależności między teorią i praktyką zarówno w zakresie projektowania jak i wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz.  Dysponując szeroką wiedzą specjalistyczną i praktyką nabytą w toku studiów, potrafi umiejętnie i samodzielnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne w celu uzyskania pożądanych efektów w realizacjach z zakresu projektowania mebli i wyposażenia wnętrz, a także projektowania systemów przemysłowych. Podejmuje samodzielne, profesjonalne decyzje projektowe w kontekście finalnych efektów estetycznych, funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Jest przygotowany do pracy samodzielnej i w zespołach projektantów. Potrafi sprawnie organizować i realizować poszczególne etapy procesu projektowego, efektywnie wykorzystując wzorcowe rozwiązania w zakresie formy, funkcji, konstrukcji, technologii i organizacji. Jest profesjonalnie przygotowany do swobodnego artykułowania swoich poglądów, koncepcji i planów twórczych. Potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować, interpretować informacje oraz innowacyjnie wykorzystywać je do kreowania oryginalnych projektów. Jest zdolny do przeprowadzenia konstruktywnej krytyki dokonań własnych i innych osób. Posiada umiejętność prezentacji swoich koncepcji twórczych na forum publicznym. Rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Nabył umiejętność rozwijania myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa. Absolwent przygotowany jest do: twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w obszar meblarstwa i wyposażenia wnętrz, w kontekście użytkowym i kulturowym, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, podjęcia pracy badawczej i kulturotwórczej.  W pracy zawodowej absolwent może zajmować się: obrotem wyrobami drzewnymi, projektowaniem mebli i wyposażenia wnętrz oraz systemów przemysłowych, organizacją procesów produkcyjnych. Może także zostać menadżerem produktów i projektów. Wszechstronne wykształcenie w dziedzinie projektowania mebli i wyposażenia wnętrz, wsparte wiedzą o nowoczesnych technikach i technologiach pozwala absolwentowi na twórczą współpracę w międzynarodowych zespołach projektantów i konstruktorów, kreujących innowacyjne rozwiązania z zakresu meblarstwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz pracy naukowo-badawczej.