OGŁOSZENIE KONKURSOWE na stanowisko asystent naukowy

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Nazwa stanowiska: asystent naukowy

Wymagania stawiane kandydatom:

tytuł zawodowy magistra w zakresie technologii drewna lub budownictwa lub zbliżonego;
znajomość zagadnień związanych z wykorzystaniem drewna konstrukcyjnego;
posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-badawczej;
umiejętność pracy w zespole;
znajomość języka angielskiego.

Ogólny zakres pracy:

Zatrudniona osoba będzie odgrywać kluczową rolę w zespole badawczym, kierowanym przez dr hab. inż. Radosława Mirskiego,  realizującym zadanie pt.” Opracowanie nowych elementów konstrukcyjnych na bazie drewna litego”. Odpowiadać będzie za planowanie, organizację, przebieg prac badawczych, analizę przekazanych wyników badań oraz w przygotowaniu publikacji do czasopism z listy JCR.

Zgłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej prosimy kierować do:
prof. UPP. dr hab. inż. Radosław Mirski
rmirski@up.poznan.pl
Katedra Tworzyw Drzewnych, Wydział Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny
Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie wraz z fotografią.
Życiorys naukowy uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 1662 z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Termin składania ofert: 22.06 – 29.06.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2020 r.
Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 lipca 2020 r.
Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na okres 5 miesięcy (do 30 listopada 2020). Wynagrodzenie – do negocjacji.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem skierowanym na adres wskazany przez kandydata.