Projekty naukowo-badawcze

Designing and implementing a dual Bachelor’s degree study course with integral attainment of a Bachelor’s and Master’s degree Program: Erasmus+, Akcja 2

 

Designing and implementing a dual Bachelor’s degree study course with integral attainment of a Bachelor’s and Master’s degree

Program: Erasmus+, Akcja 2

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.08.2020, 36 miesięcy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wraz z partnerami z Polski, Niemiec, Litwy i Finlandii realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ pt. Bachelor & Meister.

We wszystkich krajach wspólnotowych widoczny jest problem powiększającego się braku kadry kierowniczej i wykwalifikowanych pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, co w znaczącym stopniu ogranicza ich rozwój. W wielu krajach europejskich takich jak Polska, Łotwa czy Litwa obserwuje się taką tendencję już od dziesięcioleci, a stosunek młodych ludzi wybierających kształcenie zawodowe lub studia wynosi odpowiednio 1/3 do 2/3. W poszczególnych krajach, np. w Niemczech znacząca liczba młodych przedsiębiorców decyduje się na edukację w zawodzie, a w szczególności na podejmowanie szkolenia mistrzowskiego. Jednak ostatnie badania wskazują, że sytuacja zmienia się na niekorzyść edukacji zawodowej.

Fachowcy z kwalifikacjami mistrzowskimi posiadają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, a także doświadczenie w danym zawodzie. Brakuje im jednak kompetencji kierowniczych i menedżerskich aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem. W sektorze MŚP wiedza praktyczna i profesjonalizm są kluczowymi czynnikami wpływającymi na efektywność prowadzenia działalności gospodarczej. Priorytet stanowi więc nabycie kompetencji praktycznych oraz profesjonalnej wiedzy.

W celu polepszenia sytuacji na rynku pracy, w projekcie zaproponowano rozwinięcie dualnych studiów licencjackich, które łączą dwa formy kształcenia – wyższego (akademicki tytuł licencjata) oraz zawodowego (tytuł mistrza w rzemiośle).  W związku z tym głównymi celami projektu są:

◦ podniesienie prestiżu i jakości kształcenia mistrzowskiego oraz studiów licencjackich, jak również poprawa nabywanych kompetencji i wiedzy,

◦ transfer ważnych umiejętności zawodowych oraz praktycznych doświadczeń, dzięki koncepcji studiów dualnych,

◦ przeciwdziałanie niedoborom młodych przedsiębiorców w sektorze MŚP,

◦ zapewnienie studiów w pełni uznawalnych na arenie międzynarodowej i zgodnych z Traktatem Bolońskim,

◦ wsparcie działań UE w zakresie edukacji, zgodnie z planami modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego,

◦ podniesienie atrakcyjności szkolenia zawodowego,

◦ likwidowanie sztucznych barier spowodowanych problemami z uznawalnością kwalifikacji.

W ramach projektu powstanie 5 produktów, dostępnych dla każdego zainteresowanego:

◦ modele blueprint i koncepcje integralnych studiów dualnych,

◦ opisy modułów kształcenia dla studiów dualnych z zakresu budownictwa,

◦ opisy modułów kształcenia dla studiów dualnych z zakresu inżynierii elektrycznej,

◦ integralne procedury egzaminacyjne dla szkolenia mistrzowskiego i studiów licencjackich,

◦ przewodnik ze wszystkimi wynikami projektu.

 

Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak.

Projekt realizuje Katedra Meblarstwa.

Więcej informacji: http://www.bachelor-meister.eu/

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG III

 

    1.png                   3.jpg

 

26 lutego 2018 roku podpisano umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu pt.: „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”, realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Projekt realizowany jest w ramach Konsorcjum, w skład którego wchodzi Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Koszalińska oraz Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. Liderem Konsorcjum jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Celem projektu jest systemowe spojrzenie na proces przetwórstwa drewna, od momentu pozyskania poprzez procesy towarzyszące jego przetwarzaniu, czynniki wpływające na właściwości gotowego wyrobu oraz efektywne wykorzystanie powstających materiałów towarzyszących.

Projekt zwraca szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie materiału towarzyszącego (ubocznego), powstającego podczas procesów pierwiastkowego przerobu drewna i wykorzystanie tej postaci materiału drzewnego jako surowca wyjściowego do wytwarzania nowych rodzajów tworzyw drzewnych.

 

GPP-FURNITURE

Logo_2_D_GPP.png

GPP-FURNITURE An innovative and open learning resource for professionals of the furniture industry to expand their knowledge and provide added value for the Green Public Procurement

Program: Erasmus+

Projektu ma na celu opracowanie kursu e-learningowego dla obecnych i przyszłych pracowników branży meblarskiej, który pozwoli na podniesienie ich kompetencji  projektowych i produkcyjnych w odniesieniu do GPP (Green Public Procurement - Zielonych Zamówień Publicznych).

Kierownikiem projektu: dr inż. Julia Lange

Projekt jest realizowany przez 6 partnerów z 4 krajów europejskich (Bułgaria, Polska, Rumunia i Hiszpania):

ASOCIACION EMPRESARIAL DE FABRICANTES DE MURACIA (AMUEBLA) - www.amueblacooperacion.es
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - www.unizar.es
Asociatia Producatorilor de Mobila din Rumunia - www.industriamobilei.ro
BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - www.bcci.bg
UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN POZNAN - http://puls.edu.pl/
Globalnet sp. z o.o. - www.globalnet.com.pl

http://www.gpp-furniture.eu/

 

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon brochure 04.2017_green_Engl.pdf1.81 MB

BALTSE@NIOR: INNOVATIVE SOLUTIONS TO SUPPORT ENTERPRISES IN THE BALTIC SEA REGION IN PRODUCT DEVELOPMENT AIMED AT RAISING COMFORT AND SAFETY OF SENIORS HOME LIVING

1 maja 2016 roku rozpoczęła się realizacja nowego projektu pt.: „BaltSe@nioR: Innovative solutions to support BSR enterprises in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region (nr rejestracyjny #R030). Projekt zarządzany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa WTD UP w Poznaniu.

Projekt otrzymał status projektu flagowego (Flagship Project) uzyskując priorytet ważności w teraźniejszych i przyszłych działaniach w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego.

Problem starzejących się społeczeństw stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla rządów i gospodarek krajów na całym świecie, jak i naukowców oraz przedsiębiorstw. Oferta rynkowa produktów dostosowanych do potrzeb seniorów jest fragmentaryczna, lub prawie w ogóle nie istnieje.

Wzmacniając współpracę ponadnarodową i angażując specjalistów różnych branż projekt BaltSe@nioR (Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea Region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living) ma na celu próbę przekształcenia globalnego wyzwania, jakim jest zapewnienie seniorom warunków odpowiadających ich potrzebom w nowe, fascynujące możliwości biznesowe dla przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego.

Wykorzystując szerokie kompetencje czołowych ekspertów Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie meblarstwa, wzornictwa, technologii teleinformatycznych i robotyki, ekonomii i nauk społecznych, projekt BaltSe@nioR dostarczy zestawu innowacyjnych narzędzi, wiedzy oraz metod pracy wspomagających przedsiębiorstwa w procesie tworzenia nowych produktów dostosowanych do potrzeb osób starszych.

Odpowiadając na potrzebę podniesienia komfortu i bezpieczeństwa seniorów, projekt przyczyni się tym samym do zwiększenia potencjału innowacyjnego przemysłu meblarskiego w Regionie Morza Bałtyckiego.

W projekcie uczestniczą partnerzy z 9 państw Regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego

1 kwietnia 2016 roku rusza nowy projekt badawczy pt.: "Dziedzictwo kulturowe – poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego", finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach modułu Rozwój 2b programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (nr rejestracyjny 2bH 15 0037 83). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bartłomiej Mazela z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna WTD UP w Poznaniu.

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej metody konserwacji zniszczonego drewna zabytkowego i uodporniania go na procesy destrukcji. Obecnie w dziedzinie konserwacji-restauracji powszechnie stosuje się wzmacnianie zniszczonego drewna żywicami sztucznymi. W świetle prowadzonych w ostatnich latach badań metody te uznać należy za nieskuteczne, niebezpieczne, a w kontekście dzisiejszego rozwoju inżynierii materiałowej – po prostu za archaiczne.

Dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku czy konstrukcje wykonane w przeszłości z surowców organicznych, szczególnie z drewna, stanowiące dziś dziedzictwo kulturowe, narażone są na niszczące oddziaływanie warunków zewnętrznych. Procesy destrukcji powodowane są zarówno przez zjawiska atmosferyczne, naruszanie naturalnych warunków zalegania, jak i ingerencje natury antropogenicznej. Stan zachowania drewnianych obiektów historycznych, a zwłaszcza przedmiotów archeologicznych, w dużej mierze zależy od warunków, w jakich przetrwały one do chwili odkrycia. Zależy także od zabiegów konserwatorskich, jakim poddawane były w przeszłości.

Intencją projektu jest opracowanie materiałów i metod konserwacji różnego typu drewnianych obiektów dziedzictwa kulturowego, dlatego też zakłada się badania obiektów reprezentujących dwie kategorie – drewno suche i drewno mokre, dobieranych do badań pod względem stanu ich zachowania. Idea innowacyjnych rozwiązań opiera się na technologii wykorzystującej związki krzemoorganiczne, w tym przede wszystkim polisiloksany i silseskwioksany oraz nanocelulozę. Technologia otrzymywania ww. związków chemicznych jest już znana i opatentowana, dlatego opracowanie systemów wykorzystujących te związki jest wysoce realne.

Biorąc pod uwagę możliwości, jakie stwarza nanoceluloza, polisiloksany oraz silseskwioksany, w połączeniu z doświadczeniem członków konsorcjum, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo pomyślnego zrealizowania założeń projektu, a tym samym otwarcia zupełnie nowych przestrzeni w badaniach i konserwacji zabytków. Intencją twórców projektu jest doprowadzenie do zademonstrowania, praktycznego wdrożenia, a następnie upowszechnienia co najmniej jednego z opracowywanych systemów. Warto przy tym zaznaczyć, że proponowane związki chemiczne nie były wcześniej wykorzystywane w konserwacji drewnianych obiektów zabytkowych. Na podkreślenie zasługuje fakt ujęcia w projekcie bardzo szerokiego spektrum problemów konserwatorskich i muzealniczych oraz objęcie zakresem zainteresowań wielu różnych, ale jednocześnie spójnych programowo kategorii zabytków dziedzictwa kulturowego.

Najważniejszym zadaniem projektu jest opracowanie metody przywracania wytrzymałości zniszczonego drewna, a przez to umożliwienie zachowania kształtów i form przestrzennych obiektów historycznych. W projekcie przewidziane są również działania, których celem jest powstrzymywanie procesów destrukcji biologicznej oraz uodpornianie drewna, zapobiegające przyszłym atakom czynników biologicznych lub dalszej degradacji powodowanej przez czynniki fizyczne. W formie oddzielnego zadania w projekcie przewiduje się prace nad udoskonalaniem materiałów do wypełnienia ubytków drewna.

 

archaology.jpg

       Źródło: Internet.

Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium

18 września 2015 rozpoczęły się prace badawcze w projekcie nr 2014/15/B/NZ9/02169 pt.: "Biochemiczne, fizjologiczne i anatomiczne czynniki modyfikujące podatność kukurydzy cukrowej na infekcję wywołaną patogenicznymi grzybami rodzaju Fusarium", którego kierownikeim jest dr hab. Agnieszka Waśkiewicz z Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu.

Celem naukowym prowadzonych badań jest poznanie kompleksowej odpowiedzi rośliny na infekcję grzybami patogenicznymi rodzaju Fusarium. Materiał roślinny zostanie przeanalizowany pod kątem obecności form wolnych i związanych fumonizyn, związków fenolowych, weglowodanów, kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, takimi jak: wysokosprawna chromatografia gazowa i cieczowa sprzężona z nisko i wysokorozdzielczą spektrometrią mas (GC/MS/MS, UPLC/PDA/TQD, UPLC-TOF-MS). Uzyskane wyniki będą stanowiły duży wkład w rozwój nauki światowej, w zakresie badań podstawowych mających na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej interakcji pomiędzy kukurydzą a grzybami rodzaju Fusarium. Ponadto, zaproponowane w projekcie badania są bardzo istotne z punktu widzenia nauk biologicznych, chemicznych oraz rolniczych i mogą służyć w zdobyciu wiedzy dotyczącej występowania nowych substancji rzadko opisywanych w literaturze, a w konsekwencji mogą przyczynić się do ich wyizolowania i charakterystyki.

Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami osadach poflotacyjnych

17 września 2015 roku rozpoczęły się prace badawcze w ramach projektu nr 2014/15/B/NZ9/02172 pt.: "Potencjał fitoremediacyjny rodzimych gatunków drzew i krzewów rosnących na ekstremalnie zanieczyszczonych metalami śladowymi i metaloidami osadach poflotacyjnych", którego kierownikiem jest prof. dr hab. Piotr Kazimierz Goliński z Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu.

 

Celem projektu jest określenie przeżywalności na podłożu ekstremalnie zanieczyszczonym przez metale śladowe i metaloidy wybranych – we wcześniejszych projektach i doświadczeniach - rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz analiza mechanizmów adaptacyjnych i zaburzeń u gatunku(ów) najbardziej tolerancyjnego, jak i wrażliwego. Zależnie od uzyskanych wyników - w dalszej perspektywie - planowany jest kolejny projekt grantowy, mający na celu wykorzystanie uzyskanych wyników w fitoremediacji terenów poprzemysłowych silnie zanieczyszczonych przez metale śladowe.

Hipotezy badawcze:
1. Wśród testowanych rodzimych gatunków drzew i krzewów są takie, które będą przeżywały na podłożu ekstremalnie zanieczyszczonym przez metale śladowe (rośliny tolerancyjne).
2. Przeżycie roślin tolerancyjnych będzie możliwe dzięki uruchomieniu licznych reakcji obronnych, m.in. (1) zwiększonej syntezie kwasów organicznych wiążących metale śladowe i metaloidy w ryzosferze, (2) zwiększonej syntezie fitochelatyn oraz glutationu - kluczowych chelatorów metali śladowych w cytozolu, (3) kumulacji toksycznych pierwiastków, przede wszystkim w stosunkowo mało aktywnych strukturach komórkowych takich jak ściana komórkowa czy wakuola i niewielkiej ilości w innych organellach (jądro, chloroplasty czy mitochondria), (4) modyfikacjom struktury i składu ściany komórkowej w kierunku zwiększenia jej pojemności dla wiązania metali śladowych, jak i ograniczenia ich wnikania do protoplastu.
3. Rośliny tolerancyjne będą wykazywały znacznie mniej zaburzeń niż wrażliwe.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka:
W projekcie planowane są 2 doświadczenia hydroponiczne oraz doświadczenie donicowe z wykorzystaniem osadu poflotacyjnego, prowadzone w dwóch następujących po sobie latach. Zawartość badanych pierwiastków śladowych oznaczana będzie techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej, przy wykorzystaniu dwóch niezależnych spektrometrów: SpectraAA 220FS oraz SpectraAA280FS, natomiast wybranych form As, za pomocą układu łączonego wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją w układzie atomowej spektrometrii absorpcyjnej ze wstępnym generowaniem wodorków. Całkowita zawartość związków fenolowych oraz flawonoidów będzie oznaczana spektrofotometrycznie a profil tych związków zostanie określony za pomocą UPLC, natomiast zawartość kwasu salicylowego metodą HPLC z wykorzystaniem detekcji fluorymetrycznej. Profil oraz zawartość kwasów organicznych oznaczone zostaną z zastosowaniem chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz (RPLC). Badania dotyczące analizy struktury drewna oraz jego kluczowych składników, prowadzone będą metodami wiskozymetryczną, chromatografii żelowej GPC, jak również spektrofotometryczną, a także analizą widm FTIR.
Zmiany zarówno adaptacyjne, jak i efekty toksyczności pierwiastków śladowych na poziomie tkankowym i komórkowym będą analizowane z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i fluorescencyjnej (Axioscope A.1. Carl Zeiss, Jena, Niemcy) konfokalnej (LSM 510 - Carl Zeiss, Jena, Niemcy) oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej (JEM-1200 EXII JEO Co, Tokio Japonia). W celu detekcji składników komórkowych, m.in. komponentów ściany komórkowej, poziomu reaktywnych form tlenu czy intensywności i prawidłowości podziałów komórkowych, zastosowane zostaną metody cytochemiczne oraz immunocytochemiczne w tym immunogold z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych.
Miejsca kumulacji pierwiastków śladowych na poziomie tkankowym i komórkowym zostaną określone metodą mikroanalizy rentgenowskiej z zastosowaniem wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego transmisyjnego JEM 1400 (JEOL Co., Japonia), wyposażonego w mikroanalizator rentgenowski (EDS INCA Energy TEM, Oxford Instruments; UK).

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa:
Proponowany projekt i podjęta w nim tematyka badawcza po raz pierwszy pokażą kompleksowy obraz mechanizmów biochemicznych, fizjologicznych i komórkowych odpowiedzialnych za zdolność wybranych rodzimych gatunków drzew, takich jak choćby lipa czy grab oraz krzewów wierzby do przeżycia, wzrostu i rozwoju na silnie zanieczyszczonych przez metale śladowe podłożach (gleba, osady, odpady). Uzyskane wyniki przyczynią się w istotny sposób do poszerzenia wiedzy z zakresu ekofizjologii roślin, chemii drewna, biologii komórki, biochemii, a także Chemii środowiska. Poznanie mechanizmów, o których mowa jest podstawą długofalowych badań, w ramach których planowane jest przygotowanie kolejnej aplikacji grantowej, dotyczącej praktycznego zastosowania najsilniejszych roślin do stabilizacji pierwiastków śladowych obecnych w osadach poflotacyjnych lub ich efektywnej fitoekstrakcji, co pozwoliłoby na zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych i ograniczenie ich toksycznego oddziaływania na środowisko a tym samym na zdrowie i życie organizmów żywych: ludzi, zwierząt oraz roślin.

Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz

18 lutego 2015 r. rozpoczęły się badania naukowe w ramach projektu nr 2014/13/B/NZ9/02442 pt.: "Enzymatyczna hydroliza celulozy - poszukiwanie nowych kompleksów celulaz", którego kierownikiem jest dr Kinga Szentner z Katedry Chemii WTD UP w Poznaniu.

Celem badań jest poznanie mechanizmu i kinetyki procesu hydrolizy celulozy z wykorzystaniem enzymów celulolitycznych pozyskiwanych z wybranych gatunków owadów. Na podstawie uzyskanych rezultatów zostanie wytypowany najbardziej efektywny układ enzymatyczny, hydrolizujący celulozę oraz zostaną potwierdzone bądź odrzucone postawione hipotezy badawcze.

Kompleks enzymów celulolitycznych pozyskiwany będzie z czterech gatunków owadów, w tym dwóch produkujących endocelulazy oraz dwóch z układem mieszanym posiadających endo- i egzocelulazy. Aktywność wyizolowanych kompleksów celulolitycznych będzie badana w procesach hydrolizy zróżnicowanych materiałów celulozowych. Produkty degradacji celulozy oznaczane będą standardową metodą kolorymetryczną oraz metodą HPLC.

W badaniach uwzględniona zostanie bardzo szczegółowa analiza strukturalna celulozy w tym analiza stopnia krystaliczności metodą FTIR oraz metodą dyfrakcji promieni X, analiza stopnia polimeryzacji metodą chromatografii żelowej GPC oraz metodą wiskozymetryczną. Ponadto dla wyjaśnienia zmian strukturalnych wykonana zostanie analiza NMR.

Uzyskane wyniki badań i ich kompleksowa analiza przyczynią się do istotnego poszerzenia wiedzy na temat celulolitycznego rozkładu celulozy i układów lignocelulozowych.

DURAWOOD

1 września 2013 roku ruszył projekt badawczy pt.: "Bio-przyjazne środki ochrony drewna zwiększające jego trwałość" (Superior bio-friendly systems for enhanced wood durability; w skrócie DURAWOOD), finansowany z Funduszy Norweskich w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (umowa nr Pol-Nor/203119/32). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Bartłomiej Mazela z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna WTD UP w Poznaniu.

 

Głównym celem projektu jest opracowanie metod zwiększenia trwałości produktów z drewna dzięki zastosowaniu coraz doskonalszych środków oraz poszukiwanie skutecznych i ekologicznych metod ochrony drewna. Planowane jest opracowanie modelowych systemów ochrony drewna pochodzenia naturalnego i syntetycznego. Do badań optymalnych środków do impregnacji drewna oraz zabezpieczania jego powierzchni zostały wybrane związki pochodzenia naturalnego, takie jak propolis, oleje naturalne oraz alkaloidy, jak również związki syntetyczne: silany i imidazole.

Drewno będące naturalnym polimerem organicznym i odnawialnym surowcem, dzięki swoim unikatowym właściwościom znajduje zastosowanie w różnych sektorach gospodarki. Zastępowanie betonu, stali lub tworzyw sztucznych produktami z drewna może być jednym z ważnych elementów przeciwdziałania efektowi cieplarnianemu. Degradacja drewna pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych jest główną przyczyną ograniczeń w zastosowaniu tego surowca. Uzyskanie dobrych impregnatów, zapewniających skuteczną ochronę produktów z drewna, jest ważne ze względów ekonomicznych, środowiskowych i ekologicznych.

 

Prace badawcze prowadzone będą na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Instytut Chemicznej Technologii Drewna i Katedra Chemii), na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Pracownia Chemii Związków Heterocyklicznych) oraz w Norwegian Forest Landscape Institute, Wood Technology Section. Więcej szczegółów na temat projektu DURAWOOD znaleźć można na stronie internetowej:  http://durawood.up.poznan.pl.

 

durawood_logo.jpg

Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na postawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy

1 lipca 2013 r. rozpoczęto prace badawcze w ramach projektu 2012/07/B/NZ9/02385 pt.: "Kompleksowa ocena zróżnicowania różnych odmian pszenicy na postawie ilościowego określenia metabolitów w nich występujących w zależności od różnych systemów uprawy", którego kierownikiem jest prof. dr hab. Juliusz Perkowski z Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna UP w Poznaniu.

Głównym celem wnioskowanych badań jest szczegółowe wyznaczenie profili metabolomicznych dla wybranych (wstępnie przebadanych pod względem genetycznym jak i chemicznym) 30 odmian najczęściej uprawianych w Polsce pszenic. Profile metabolomiczne opracowane zostaną jako matryca składająca się z takich elementów jak: trichoteceny grupy A i B, ergosterol, ATP, Real Time PCR, związki fenolowe ogółem, kwasy fenolowe, antyoksydanty (metoda ABTS, metoda FRAP, metoda DPPH), tokoferole, związki lotne (GC/MS), flawonoidy, kwasy tłuszczowe, metale ciężkie, mikrobiologia (ilościowa i jakościowa), struktura plonu. Planowane jest powiązanie tej matrycy z matrycą genetyczną analizowanych odmian. Cele te zrealizowane mają być w 4 wariantach, a mianowicie dla prób kontrolnych, inokulowanych grzybami z rodzaju Fusarium, inokulowanymi grzybami z rodzaju Fusarium i poddanymi optymalnej ochronie chemicznej, jak i na poletkach uprawianych w systemie ekologicznym. Realizacja powyższych zadań powinna dać odpowiedzi na poziomie badań podstawowych, wzbogacić wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób matryca genetyczna analizowanych odmian jest powiązana z matrycą metabolomiczną, umożliwić znalezienie wzajemnych powiązań pomiędzy metabolitami tworzonymi w ziarnie, jak również powiązać w pewnym zakresie te badania z badaniami stosowanymi na poziomie badań praktycznych z zakresu hodowli zbóż.

Strony

Subskrybuj RSS - Projekty naukowo-badawcze