oferta i współpraca

Posiadane wyposażenie, stosowane metody analityczne i wykonywane analiz

Posiadane wyposażenie, stosowane metody analityczne i wykonywane analizy:

Spektrofotometr Absorpcji Atomowej (AAS) Series AA 200 (280 FS/Z AA) firmy Agilent Technologies oraz SpectrAA 200, z kuwetą grafitową oraz pełnym wyposażeniem firmy Varian. Analiza makro i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As (As(III), As(V), DMAA)) i Se (Se(IV), Se(VI)) techniką łączoną HPLC-HG-AAS.
Zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy Waters:
- UPLC/MS/MS. Analiza ilościowa i jakościowa szerokiego spektrum prawie wszystkich związków organicznych w zakresie mas 5-2000 Daltonów, wraz z możliwością poszukiwania nowych struktur.
- dwa zestawy HPLC Waters 2695 sprzężone z detektorami: FLD – 2475; PDA – 2695; UV – 2489 i RI – 2414. Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mikotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych.
Zestawy do chromatografii gazowej sprzężone ze spektrometrem masowym: 450 GC/ 320 MS TQ Mas Spectrometer firmy Varian oraz GC 6890 Series Mass Selective Detector firmy Hewlett Packard. Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), BETX (benzen, etylobenzen, toluen, ksylen), polichlorowanych bifenyli (PCB), ropopochodnych.
Spektrofotometr UV-VIS Cary-300BI O Varian. Analiza fosforanów, azotanów, itp.
Spektrofotometry: Paragon (Perkin-Elmer) oraz Infinity Mainframe (Mattson). Analiza całkowitej zawartości węglowodorów, pośrednie ustalanie struktury związków.
Mineralizator mikrofalowy MarsXpress (CEM International)wraz z wyposażeniem. Roztwarzanie gleb oraz mineralizacja pozostałych rodzajów próbek, celem analizy makro- i mikroelementów.

Subskrybuj RSS - oferta i współpraca