Projektowanie mebli

Oferta studiów na kierunku Projektowanie mebli skierowana jest do absolwentów szkół średnich w całym kraju, wykazujących predyspozycje do pracy projektanta.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (3,5 roku)

UWAGA! - od roku akademickiego 2020/2021 przy rekrutacji nie obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa uzyskaną przez pryzmat kluczowych osiągnięć projektowych i technologicznych. Uzyskał wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Zna poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od: koncypowania, makietowania, modelowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w systemach informatycznych zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla w skali 1:1. Zna metody zarządzania procesami produkcji. Posiada wiedze dotyczącą tendencji projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Ma rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę  projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie. W zakresie drzewnictwa i meblarstwa potrafi przedstawić własny pomysł na wyrób w kontekście przeznaczenia, funkcji, ergonomii, estetyki, konstrukcji, technologii i metod wytwarzania oraz zaprezentować swoją koncepcję przy pomocy odpowiednich technik przekazu. W realizacjach z zakresu projektowania potrafi umiejętnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w celu uzyskania pożądanych efektów. Nabył umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Umie podejmować samodzielne decyzje projektowe i organizacyjne w kontekście finalnych efektów funkcjonalnych, ergonomicznych, konstrukcyjnych, technologicznych i produkcyjnych. Jest przygotowany do pracy zespołowej. Potrafi współdziałać wykorzystując kreatywność i umiejętności organizacyjne. Posiada odpowiedni zakres wiedzy i doświadczenia dzięki którym potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować i interpretować dane niezbędne do realizacji własnych projektów. Rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Ma umiejętność myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa, stolarki budowlanej i wyposażenia wnętrz. Potrafi przeprowadzić konstruktywną krytykę dokonań własnych i innych osób. Zna zasady prawa autorskiego. Program kształcenia na studiach pierwszego stopnia umożliwia absolwentowi zdobycie wiedzy związanej zarówno z historią studiowanej dziedziny, jak i jej  najnowszymi osiągnięciami. Przedmioty: Historia sztuki użytkowej, Historia mebla, Filozofia, Socjologia, Etykieta i komunikacja społeczna, Polityka społeczna, pozwalają absolwentowi na swobodne i emocjonalne podejście do rozwiązywania zagadnień projektowych. Przedmioty: Pracownie techniczne, Ergonomia, Prawo autorskie, Etyka zawodu projektanta, ułatwiają podjęcie współpracy z przemysłem i samodzielną  działalność projektową. Natomiast przedmioty: Pracownia projektowa, Pracownia technik komputerowych, Pracownia modelowania i makiet, Rysunek projektowy, Rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności inżynierskich, swobodę wizualizacji, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów pierwszego stopnia:

https://bip.up.poznan.pl/sites/default/files/artukuly/projektowanie_mebli_pierwszego_stopnia_0.pdf

Plan studiów dostępny jest na stronie Wydziału - zakładka "Student". 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (1,5 roku)

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Posiada gruntowne przygotowanie interdyscyplinarne, zaawansowaną wiedzę  w zakresie zagadnień stanowiących obszar meblarstwa i wyposażenia wnętrz w kontekście projektowym i użytkowym. Jest dobrze zorientowany w najnowszych technologiach oraz metodach projektowania i walidacji produktów, a także metodach projektowania systemów przemysłowych. Zna metody zarządzania projektem. Umie wykorzystać nabytą wiedzę w przemyśle meblarskim. Zna obszary nauki i techniki niezbędne do realizacji koncepcji projektowych. Rozumie wzajemne zależności między teorią i praktyką zarówno w zakresie projektowania jak i wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz.  Dysponując szeroką wiedzą specjalistyczną i praktyką nabytą w toku studiów, potrafi umiejętnie i samodzielnie dobierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne w celu uzyskania pożądanych efektów w realizacjach z zakresu projektowania mebli i wyposażenia wnętrz, a także projektowania systemów przemysłowych. Podejmuje samodzielne, profesjonalne decyzje projektowe w kontekście finalnych efektów estetycznych, funkcjonalnych, konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Jest przygotowany do pracy samodzielnej i w zespołach projektantów. Potrafi sprawnie organizować i realizować poszczególne etapy procesu projektowego, efektywnie wykorzystując wzorcowe rozwiązania w zakresie formy, funkcji, konstrukcji, technologii i organizacji. Jest profesjonalnie przygotowany do swobodnego artykułowania swoich poglądów, koncepcji i planów twórczych. Potrafi samodzielnie pozyskiwać, analizować, interpretować informacje oraz innowacyjnie wykorzystywać je do kreowania oryginalnych projektów. Jest zdolny do przeprowadzenia konstruktywnej krytyki dokonań własnych i innych osób. Posiada umiejętność prezentacji swoich koncepcji twórczych na forum publicznym. Rozumie znaczenie i wartość ciągłego kształcenia zawodowego. Nabył umiejętność rozwijania myślenia wieloaspektowego dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku, rozwoju technik i technologii w dziedzinie meblarstwa. Absolwent przygotowany jest do: twórczej pracy projektowej w pełnym zakresie zagadnień wchodzących w obszar meblarstwa i wyposażenia wnętrz, w kontekście użytkowym i kulturowym, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, podjęcia pracy badawczej i kulturotwórczej.  W pracy zawodowej absolwent może zajmować się: obrotem wyrobami drzewnymi, projektowaniem mebli i wyposażenia wnętrz oraz systemów przemysłowych, organizacją procesów produkcyjnych. Może także zostać menadżerem produktów i projektów. Wszechstronne wykształcenie w dziedzinie projektowania mebli i wyposażenia wnętrz, wsparte wiedzą o nowoczesnych technikach i technologiach pozwala absolwentowi na twórczą współpracę w międzynarodowych zespołach projektantów i konstruktorów, kreujących innowacyjne rozwiązania z zakresu meblarstwa. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz pracy naukowo-badawczej.

Program studiów drugiego stopnia:

https://bip.up.poznan.pl/sites/default/files/artukuly/projektowanie_mebli_drugiego_stopnia.pdf

Plan studiów dostępny jest na stronie Wydziału - zakładka "Student". 

Rekrutacja

Wszelkie pytania można kierować również za pośrednictwem Facebooka: 

https://www.facebook.com/projektowaniemebli/

i również:

https://www.facebook.com/tdpoznan